Cinsel yolla aktarılan enfeksiyonlar hakkında neleri yanlış biliyoruz? Sağlık Haberleri

Cinsel taciz kavramının, doktrinde değişik şekillerde tanımlandığı görülmektedir. Cinsel taciz teşkil eden eylemler sözle, yazıyla veya davranışla işlenebilir. Burada söz, yazı ve davranışın cinsel amaçlı olarak yapılmış olması aranır. Cinsel amaçlı olmayan, karşı tarafın rencide etmek için yapılan örneğin, futbol maçlarında karşı takım taraftarını rencide etmek için yapılan el kol hareketleri veya sözler, cinsel taciz suçunu değil, hakaret suçunu oluşturacaktır. Türk Ceza Kanunu cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar kapsamına giren cinsel taciz suçu 105.

 • Bu yolla cinsel saldırı suçundan dava açılıp açılmayacağına karar verilmesi beklenir.
 • Teşhir şeklinde gerçekleştirilen tavizlerde verilecek olan ceza yarı oranında artırılır.
 • Cumhuriyet savcısının vereceği ikinci bir talimata kadar şüpheli serbest bırakılamaz.
 • Fail cinsel amaçla kasten ve bilerek taciz eyleminde bulunmalıdır.
 • Davranışın, vücut dokunulmazlığını ihlal etmesi durumunda diğer suçlar (cinsel saldırı suçu, cinsel istismar suçu, reşit olmayanla cinsel ilişki suçu) söz konusu olacaktır.

Cinsel taciz suçu, bireysel bir suç eylemi olmanın ötesinde, diğer kişilerin de dâhil olabileceği, toplumsal bir suç olma özelliğini taşır. Cinsel taciz suçu, kişinin cinsel dokunulmazlığına karşı yapılan saldırılardan biridir ve genellikle hareketlerin belirli bir sonucu doğurmasını beklemeksizin icra edilmiş hareketlerle tamamlanır. Yani cinsel taciz suçu, sonuca bağlı olmayan bir suç türüdür. Bu durum, suçun gerçekleşmesi için yalnızca tacizi oluşturan fiillerin icra edilmiş olması gerektiğini ifade eder. Bu bağlamda, eğer taciz niteliğindeki eylemler yapılmışsa ve mağdura karşı herhangi bir cinsel tacizde bulunulmuş ise suç tamamlanmış olur. Buna örnek olarak, bir kişinin başkasına cinsel içerikli bir mektup göndermesi gösterilebilir.

Cinsel Taciz Suçu ve Cinsel Tacizin Cezası – TCK 105

Cinsel taciz suçunda şikayet süresinin suçun işlenme tarihinden itibaren 6 aydır ve cinsel tacize uğrayan mağdur kişi bu 6 ay içerisinde şikayette bulunmaz ise şikayet etme hakkındanferagatetmiş olacaktır. Failler bu tür davranışlarıyla mağduru cinsel yönden rahatsız edecek düzeyde hareket ettikleri zaman cinsel taciz suçunu işlemiş olurlar. Bu suçun tespit edilmesi ve hukuki süreçlerin başlatılması, toplumun ahlak değerlerini koruma ve bireylerin güvenliğini sağlama amacını taşır.

Vücuda herhangi bir temas gerçekleştirilmeden, kişiyi rahatsız edici nitelikte hareketlerin olması gerekmektedir. Cinsel taciz suçunun soruşturulması ve kovuşturulması mağdurun şikâyetine bağlıdır. Mağdur, soruşturma aşamasında şikâyetinden vazgeçerse savcılık tarafından takipsizlik kararı verilir ve dosya kapatılır; kovuşturma aşamasında şikâyetinden vazgeçerse Mahkemece davanın düşmesine karar verilir.

Temyiz ve istinaf kanun yollarından geçmeden kesinleşen hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararı kanun yararına bozma yoluna götürülebilir. Bu nedenle cinsel taciz suçundan verilen mahkumiyet kararlarının hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararlarına çevrilmesine itiraz edilebilir. Bu itirazların sonucunda verilen ret kararına karşı kanun yararına bozma yoluna gidilmelidir. Yargılamanın yenilenmesi olağanüstü bir kanun yoludur ve kesinleşmiş kararlara karşı başvurulabilir. Hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kesinleşmemiş bir mahkeme kararıdır ve hüküm 5 yıl askıda kalır.

YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA CİNSEL TACİZ SUÇU VE İNCELEMESİ

Suç; karşı cinsler arası işlenebileceği gibi aynı cinsiyetteki kişiler arası da işlenebilir. Fakat bu noktada bir istisna vardır ki bu istisna suçun mağdurunun 15 yaşından küçük olamayacağı hususudur. Zira 15 yaşını tamamlamamış kişilere yönelik cinsel davranışlar, cinsel taciz değil cinsel istismar suçunun oluşmasına neden olur.

 • Tanımdan yola çıkıldığında tecavüz suçunun olması için organ ve sair cisim sokulması gereklidir.
 • Taciz ve sarkıntı aynı gibi görünmesine karşılık farklı seviyelerde ele alınarak ayrıntılarıyla ceza kanununda aktarılmıştır.
 • Şüphelinin rızası olsa bile, kolluk görevlileri bu işlemi yerine getiremezler.
 • Şüphelinin eylemine tanık olan kişiler varsa beyanlarına başvurulması gerekir.
 • Bununla birlikte suçun nitelikli hallerinin işlenmesi durumunda yapılacak artırım oranında bir değişikliğe gidilmemiştir.
 • Türk Ceza Kanunu, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar arasında elle tacizi de ele almakta ve bu suçun cezasını belirlemektedir.

Cinsel taciz suçu şayet posta ya da elektronik ortamdan doğan kolaylıktan faydalanılarak işleniyorsa verilecek cezanın yarı oranda artırılması gerekir. Cinsel taciz suçu, mevcut hizmet ilişkisinden doğan kolaylıktan istifade edilerek işlenirse verilecek ceza yarı oranda artırılır. Cinsel taciz suçu, makalenin konusu olup etraflıca izah edilecektir. Bu suçun diğer cinsel suçlardan farkı, herhangi bir bedensel temas olmadan işlenmesidir.

Cinsel Taciz Suçu Ve Cezası

Böyle bir durumda Cumhuriyet savcısı, suç duyurusuna gerek kalmaksızın, suç hakkında bilgi sahibi olduğu anda resen soruşturma başlatır. Cinsel tacizle suçlanan bir kişi hakkında yürütülecek soruşturma, mağdur tarafından yapılan şikâyet sonrasında başlar. Eğer mağdur, başlatılmış olan soruşturma sürecinde şikâyetinden vazgeçerse, yani şikâyetini geri çekerse, savcılıkça takipsizlik kararı verilir. Bu durumda soruşturma dosyası, takipsizlik kararı ile kapatılır ve olay yargı önüne taşınmaz.

İnfaz yasasında yapılan değişiklikler ile ortalama 5 yılın altında olan cezaların yatarı kalmamıştır. Cinsel taciz suçu, bir kişinin cinsel amaçlı olarak bir başkasını rahatsız etme, taciz etme veya istismar etme eylemini içeren bir suçtur. Türk Ceza Kanunu Madde 105’e göre, bu suçun çeşitli şekillerde işlenmesi durumunda farklı cezalar öngörülmüştür.

Cinsel Taciz Suçunun Unsurları

Türk Dil Kurumu’na göre ahlak, bir toplum içindeki kişilerin uymak zorunda olduğu davranışlardır. Manevi unsuru ise kasttır, failin cinsel amaçla hareket etmesidir. Cinsel arzularını tatmin etmek amacıyla hareket etmesi bu suç için yeterlidir. Cinsel taciz suçu niteliğini oluşturan hareketlerin, mağdurun rızası hilafına karşı gerçekleştirilmiş olması şarttır.

 • Cinsel taciz suçlarında, üst sınır şartı sağlandığı için basit yargılama usulü uygulanabilir.
 • 15 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını tamamlamamış bireylerin rızalarıyla cinsel ilişkiye girmesi durumunda, yapılan eylem reşit olmayanla cinsel ilişki suçu olarak adlandırılır.
 • Bu davranışlar cinsel amaç taşısın veya taşımasın, eğer mağdurun rahatsız edildiği bir seviyeye ulaşıyor ise cinsel taciz suçu oluşturulmuş olur.
 • Bir kimse işlemeye kastettiği cinsel taciz suçunun işlenmesine elverişli hareketlerle ve doğrudan doğruya icraya başlayıp da elinde olmayan nedenlerle tamamlayamaz ise bu suç teşebbüs aşamasında kalmıştır.
 • Fakat cinsel taciz suçu bu sayılı suçlar arasında değildir dolayısıyla da uzlaşmaya tabi değildir.
 • Tutuklama tedbirine yönelik kanun metni Türk 5271 sayılı Türk Ceza Kanunun 100.

https://www.roscasaresbasket.com/ yargılamaları için ilk derecede görevli iki farklı mahkeme bulunur. Bu mahkemeler; ağır ceza mahkemesi ve asliye ceza mahkemesidir. Kanunda 10 yıl ve üzeri cezası olan suçlar için ağır ceza mahkemesi görevli kılınmış olup bazı suçlarda ceza süresine bakılmaksızın ağır ceza mahkemesinin görev alanına bırakılmıştır.

Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlüğünde taciz, “tedirgin etme, rahatsız etme veya sıkıntı verme” şeklinde tanımlanmıştır. TCK madde 105’te düzenlenen cinsel taciz suçunun hukuki konusu mağdurun vücut dokunulmazlığına karşı olmayan cinsel bütünlüğünün ihlalidir. Bu davranışlar, cinsel saik içeren fakat, Yargıtay kararları uyarınca, ‘ bedensel temas’ içermeyen davranışlardır.

Zincirleme suçlarda olduğu gibi bu durumda da 1/4 ile 3/4 oranında ceza artırımına gidilecektir. Türk Ceza Kanunu’na göre, cinsel taciz suçu işlendiğinde adli para cezası uygulanabilir. Ancak, adli para cezasının miktarı suçun niteliğine ve mahkeme tarafından belirlenen koşullara göre değişir.

TCK Madde 105 Gerekçesi

Gerçekleştirilen tüm araştırmalara rağmen bir sonuca ulaşılamıyor ise, bu halde şüpheden sanık yararlanır ilkesi gereği fail ceza almamalıdır. Süreli hapis cezasına hükmedilenler, kural olarak bu sürenin yarısını iyi halli geçirdikleri müddetçe koşullu salıverilebilirler. Fakat cinsel taciz suçunda, iyi halli geçirilen sürenin yarı oranında değil, üçte iki oranında olması gerekir. Cinsel taciz suçunun aynı kişiye karşı farklı zamanlarda işlenmesi durumunda, aksini gerektiren bir durum yoksa zincirleme suç hükümleri uygulanacaktır. Bu durumda tek bir suçtan hüküm kurulacak fakat cezası dörtte birden dörtte üçe kadar artırılacaktır.